การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กทพ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

104
23 กรกฎาคม 2563

กทพ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3
สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก
 

       วันนี้ (23กรกฎาคม 2563) เวลา 08.30น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร นายวิชาญ เอกรินทรากุล
ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้เป็นประธานการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
งานจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 (สายเหนือ
และสายใต้) กรณีโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3สายเหนือ ตอน N2เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก ซึ่งเป็น
การนำเสนอผลการศึกษา ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

       นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) กทพ. ได้เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรุงเทพมหานครต้องเผชิญกับปัญหาการจราจร
ติดขัดมาโดยตลอด ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อย ๆ กทพ. ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้วางแผน
ก่อสร้างระบบทางพิเศษมาเป็นลำดับ โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3สายเหนือ ตอน N2เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ด้านตะวันออก ระยะทางประมาณ 11.3 กิโลเมตร ก็เช่นกัน จะเป็นอีกหนึ่งโครงการทางพิเศษที่จะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรติดขัด โดยมีจุดเริ่มต้น
โครงการฯ บริเวณ กม.1+000 ของถนนประเสริฐมนูกิจ ยกระดับตามแนวตอม่อที่ก่อสร้างไว้แล้วบนเกาะกลางของถนนประเสริฐมนูกิจ ตัดผ่าน
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ทางพิเศษฉลองรัช ถนนนวมินทร์ ระยะทาง 8.1กิโลเมตร จากนั้นจะเบี่ยงไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนประเสริฐมนูกิจ
จนไปสิ้นสุดโครงการฯ โดยเชื่อมต่อกับถนน-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมาหานครด้านตะวันออก ระยะทาง 3.2 กิโลเมตร

       การดำเนินการโครงการฯ ในครั้งนี้ กทพ. ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาให้ดำเนินงานจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 (สายเหนือและสายใต้) กรณีโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ
ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก โดยเริ่มการศึกษาตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ทั้งนี้ กทพ. ได้ตระหนัก
ถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยได้จัดให้มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562
มีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาฯ ดังกล่าว จำนวน 362  คน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ องค์กรพัฒนาภาคเอกชน สถานประกอบการ สถานศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการฯ ทั้งนี้ ในเวทีการสัมมนาฯ
ครั้งที่ 1 ได้นำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ ขอบเขตการศึกษา และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ นอกจากนี้ยังได้จัดการประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 4 เวที มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ รวมทุกเวที จำนวน 189 คน


       ซึ่งโครงการฯ ได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ ไปพิจารณาและนำไปสู่การวางแผนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกำหนด
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุม โดยขณะนี้การศึกษาโครงการฯ อยู่ในขั้นตอนการจัดทำร่างรายงานฯ และร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
จึงได้จัดให้มีการสัมมนาฯ ครั้งนี้ขึ้น ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาดังกล่าว ให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ และร่วมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อโครงการฯ เพื่อให้การพัฒนาโครงการฯ สามารถดำเนินไปควบคู่กับความใส่ใจ
ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมมากที่สุด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


Mixx 1

 

                 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 4 , ผู้ชมรายเดือน 19 , ผู้ชมทั้งหมด : 7598

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย