การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

7350
17 ตุลาคม 2561

นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ประวัติ นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์
ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

วัน เดือน ปีเกิด๓ กรกฎาคม ๒๕๐๓
ประวัติการศึกษา และอบรมปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 ปริญญาโท- Master of Engineering Science
   The University of New South Wales, ประเทศออสเตรเลีย

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 ปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
 ประกาศนียบัตร- หลักสูตร Micro Master of Business Administration
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- หลักสูตร Financing Urban Transport Infrastructure
   The Canadian Universities Consortium Urban

- หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการของระบบติดตามและ
   ประเมินผลโครงการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
   กระทรวงการคลัง

- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
   สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ ๒๐ สถาบันพระปกเกล้า
 
ประวัติการทำงาน
- วิศวกร ๔ สำนักโครงการทางด่วน

- หัวหน้าแผนกวิศวกรรมทางด่วน ๒ กองวิศวกรรมทางด่วน ฝ่ายโครงการทางด่วน

- ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมทางด่วน ๑ ฝ่ายโครงการทางด่วน

- ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ

- รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา
 
ตำแหน่งปัจจุบันผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 
สถานที่ทำงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
๒๓๘๐ ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๕๕๘-๙๘๐๐ ต่อ ๒๓๓๒
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
 
- เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
 
- จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
 
- จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)

 
 
 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 11 , ผู้ชมทั้งหมด : 7105

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย