การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

คณะกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

พลเรือโท สุวิน แจ้งยอดสุข

3890
14 ตุลาคม 2563

พลเรือโท สุวิน  แจ้งยอดสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติ พลเรือโท สุวิน  แจ้งยอดสุข
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด๘  มิถุนายน  ๒๕๐๘
ประวัติการศึกษา และอบรมปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตร ๕ ปี โรงเรียนนายเรือ
 
 ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
 ประกาศนียบัตร
- International Principle Warfare Officer 
   สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ

- หลักสูตรพรรคนาวิน โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น 

- หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ 

- Surface Warfare Department Head Operations
   Specialty International และ Surface Warfare
   Officer Advanced Ship Handling / Surface 
   Warfare Officer School Command Newport 
   สหรัฐอเมริกา

- หลักสูตรการบริหารงานและงบประมาณ 
   สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
 
- หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ 
   สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
   เครือรัฐออสเตรเลีย

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.๖๑)
 
ประวัติการทำงาน
ผู้บังคับการเรือหลวงปิ่นเกล้า กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ

- ผู้บังคับการเรือหลวงสุโขทัย กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ

- ผู้บังคับการเรือหลวงจักรีนฤเบศร กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์
   กองเรือยุทธการ
- ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ

- ผู้ช่วยทูตทหารเรือ ไทย/วอชิงตัน

- ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ

- ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ
 
ตำแหน่งปัจจุบันหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
 
สถานที่ทำงาน
สำนักงานผู้บัญชาการทหารเรือ กองบัญชาการทหารเรือ
(พระราชวังเดิม) ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๐๖
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
 
- จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)

- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

- เหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.)

- ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

- ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

- เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.)

- ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 
การถือหุ้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมของกรรมการ
ไม่มี 
 
 

 
 
 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 60 , ผู้ชมทั้งหมด : 7902

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย