การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

คณะกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง

13338
11 สิงหาคม 2563

พลตำรวจโท สมพงษ์  ชิงดวง กรรมการผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประวัติ พลตำรวจโท สมพงษ์  ชิงดวง
กรรมการผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วัน เดือน ปีเกิด๒๗ มกราคม ๒๕๐๖
ประวัติการศึกษา และอบรมปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
 ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
 ประกาศนียบัตร- หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ ๔๕

- หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ ๒๙

- หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๑๕

- หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ ๑

- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๔๘

- หลักสูตรผู้นำการเมืองยุคใหม่ (นมป.) รุ่นที่ ๔
   สถาบันพระปกเกล้า

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๕

- หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ ๑
   สถาบันพระปกเกล้า

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ ๑๒

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ ๑๙

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาการเมือง (มหานคร)
   รุ่นที่ ๔

- หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ ๖

- หลักสูตรผู้บริหารสื่อมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ ๖
 
ประวัติการทำงาน
- ผู้บังคับการ อารักขาและควบคุมฝูงชน

- ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

- รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕

- รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

- รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

- ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
 
ตำแหน่งปัจจุบันผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 
สถานที่ทำงาน
สำนักงานผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมือง ชั้น ๗ อาคาร ๒
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เลขที่ ๕๐๗ ซอยสวนพลู
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 
การถือหุ้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมของกรรมการ
ไม่มี 
 
 

 
 
 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 38 , ผู้ชมทั้งหมด : 7880

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย