การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

คณะกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นายเอนก มีมงคล

2806
11 สิงหาคม 2563

นายเอนก  มีมงคล กรรมการผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประวัติ นายเอนก  มีมงคล
กรรมการผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วัน เดือน ปีเกิด ๒๕ มีนาคม ๒๕๐๖
ประวัติการศึกษา และอบรมปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 ปริญญาโทMaster of Business Administration
สถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
 
 ปริญญาบัตรปริญญาบัตร วปอ. รุ่นที่ ๕๙
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 
ประวัติการทำงาน
- เศรษฐกร ๓ สำนักงานพลังงานแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓ กองโครงการพื้นฐาน
   สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๔ กองโครงการพื้นฐาน
   สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕ กองโครงการพื้นฐาน
   สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ กองโครงการพื้นฐาน
   สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ กองโครงการพื้นฐาน
   สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๘ ว. สำนักพัฒนาพื้นที่
   สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
- ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้
   สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
- ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
   สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
ตำแหน่งปัจจุบัน
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
สถานที่ทำงาน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๒๗๔๕  ๐๒-๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๓๐๑
โทรสาร  ๐๒-๒๘๑-๓๙๓๘
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 
การถือหุ้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมของกรรมการ
 
ไม่มี

 
 
 
 
 
 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 37 , ผู้ชมทั้งหมด : 7879

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย