การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

คณะกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นายเจษฎา พรหมจาต

3212
02 ตุลาคม 2561

นายเจษฎา  พรหมจาต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติ นายเจษฎา  พรหมจาต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
วัน เดือน ปีเกิด
 
๗ สิงหาคม ๒๕๐๔
 
ประวัติการศึกษา และอบรมปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 ปริญญาโท
บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 ประกาศนียบัตร  
- หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
   ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ ๑๔
   สถาบันพระปกเกล้า
 
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)
   รุ่นที่ ๕/๒๕๕๙  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 
- หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.)
   รุ่นที่ ๑๒  สถาบันพระปกเกล้า
 
- หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
   การทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ ๑ 
   สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 
- หลักสูตร TCLA Executive Development Program (EDP)
   รุ่นที่ ๙  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
   รุ่นที่ ๗/๒๐๐๔  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
   รุ่นที่ ๔๕/๒๐๐๔  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 
- หลักสูตร Telecommunication Management
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP)
   รุ่นที่ ๒๕/๒๕๕๙ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 
ประวัติการทำงาน
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารออมสิน
 
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 
- กรรมการ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
 
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
   บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 
- กรรมการกำกับดูแลสัญญาร่วมดำเนินกิจการโทรทัศน์สีระหว่าง
   บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
 
- กรรมการกำกับดูแลสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน
   ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัท เซ็นทรัล อินเตอร์พัฒนา จำกัด
 
- กรรมการตรวจสอบ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 
- กรรมการบริหารการก่อสร้างส่วนต่อขยาย
   โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสถาบันการแพทย์จุฬาภรณ์
 
- กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
 
- รองประธานกรรมการ บริษัท ซี๊ด เอ็มคอท จำกัด
 
- รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) 
   บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 
- กรรมการ บริษัท ทรูวิชั่น จำกัด (มหาชน)
 
- หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)
 
- กรรมการ บริษัท ดีแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
 
ตำแหน่งปัจจุบันที่ปรึกษาและกรรมการบริษัท
 
สถานที่ทำงาน
๖๙/๔๑ หมู่ที่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์-

 

 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 3 , ผู้ชมทั้งหมด : 7540

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย