การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

คณะกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข

1050
13 พฤศจิกายน 2563

 

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข กรรมการและเลขานุการ

ประวัติ นายสุรเชษฐ์  เหล่าพูลสุข
กรรมการและเลขานุการ

วัน เดือน ปีเกิด๘ เมษายน ๒๕๑๔
ประวัติการศึกษา และอบรมปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 ปริญญาโท
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ด้านบริหารโครงสร้าง)
   Lamar University, Texas, USA

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ด้านโครงสร้าง)
  Texas Tech University, USA
 
 ประกาศนียบัตร
- หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ ๑๕
   สถาบันพระปกเกล้า

- หลักสูตร ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PEP)
   รุ่นที่ ๕ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
   รุ่นที่ ๒๘  สถาบันวิทยาการตลาดทุน

- หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
   สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ ๒๑
 
ประวัติการทำงาน
Bridge Engineer บริษัท J.Muller International (JMI), USA

- วิศวกร ฝ่ายก่อสร้าง
   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

หัวหน้าแผนก ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง
   
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง ๑
   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง ๔
   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง ๒
   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- ผู้ช่วยผู้ว่าการ
   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 
ตำแหน่งปัจจุบันผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 
สถานที่ทำงาน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
๒๓๘๐ ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์  ๐๒ ๕๕๘ ๙๘๐๐
โทรสาร   ๐๒ ๙๔๐ ๑๒๒๘
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
 
- เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)

- จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
 
การถือหุ้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมของกรรมการ
ไม่มี 
 
 

 
 
 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 32 , ผู้ชมทั้งหมด : 7772

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย