การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

คณะกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นายสราวุธ ทรงศิวิไล

4003
11 สิงหาคม 2563

นายสราวุธ  ทรงศิวิไล กรรมการผู้แทนกระทรวงคมนาคม

ประวัติ นายสราวุธ  ทรงศิวิไล
กรรมการผู้แทนกระทรวงคมนาคม

วัน เดือน ปีเกิด๑๕ กันยายน ๒๕๐๗
ประวัติการศึกษา และอบรมปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ขนส่ง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 ประกาศนียบัตร
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๓

- หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๗
 
ประวัติการทำงาน
วิศวกรโยธา ฝ่ายแผนงาน กองบำรุง

หัวหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารบำรุงทาง

ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานผู้รับจ้าง (งานจดทะเบียนผู้รับเหมา)

ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางธนบุรี (แขวงการทาง)

- ผู้อำนวยการแขวงการทางกรุงเทพ

- ผู้อำนวยการกลุ่มกำหนดกลยุทธ์และแผนงานบำรุงทาง สำนักบริหารบำรุงทาง

- ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา) กรมทางหลวง

- รองอธิบดีกรมทางหลวง (ฝ่ายวิชาการ)

- รองอธิบดีกรมทางหลวง (ฝ่ายบำรุงทาง)

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

- ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

อธิบดีกรมการขนส่งทางราง
 
ตำแหน่งปัจจุบัน
อธิบดีกรมทางหลวง
 
สถานที่ทำงาน
กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

- เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 
การถือหุ้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมของกรรมการ
ไม่มี

 

 
 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 37 , ผู้ชมทั้งหมด : 7879

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย