การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

คณะกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์

7646
13 พฤศจิกายน 2563

นายสรพงศ์  ไพฑูรย์พงษ์ ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ประวัติ นายสรพงศ์  ไพฑูรย์พงษ์
ประธานกรรมการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

วัน เดือน ปีเกิด๑๐ สิงหาคม ๒๕๑๕
ประวัติการศึกษา และอบรมปริญญาตรี
รัฐศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 ปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
University of Kent at Canterbury, United Kingdom
 
ประวัติการทำงาน
ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศในตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
   กองการระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 
- ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผนในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
   วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
   จราจร ทำงานรับผิดชอบด้านการวิเคราะห์โครงการลงทุนขนาดใหญ่
 
- ปฏิบัติราชการช่วยงานสำนักงานรัฐมนตรี ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

- ปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร
   ประจำสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
   มีผลการปฏิบัติราชการที่สำคัญทั้งในด้านการพัฒนาระบบการขนส่ง
   และจราจรและด้านแผนมหภาค ได้แก่
 
   ๑) แผนแม่บทการขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล

   ๒) แผนแม่บทการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงของประเทศ 

   ๓) แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานระยะเร่งด่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทย
 
   ๔) แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างอนาคตไทย 
        (แผนการลงทุน ๒ ล้านล้านบาท)

- ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   ทำหน้าที่เลขานุการ บริหารจัดการงานผู้บริหาร

- หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม

- ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านแผนงานและงบประมาณ และ
   เป็นผู้รวบรวมผลการดำเนินงานรับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ 
   การชี้แจงมวลชนของกระทรวงคมนาคม และทำหน้าที่ในการจัดทำยุทธศาสตร์
   การพัฒนาการวางแผนการลงทุนของกระทรวงคมนาคมในทั่วทุกภาคของประเทศ
   โดยได้ติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
   ตรวจราชการในทั่วทุกพื้นที่

- ทำหน้าที่รองโฆษกกระทรวงคมนาคม

- ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานบริการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและ
   สาธารณรัฐประชาชนจีนด้านการพัฒนาระบบรถไฟ โดยเป็นผู้ทำหน้าที่ช่วยในการเจรจากับ     
   สาธารณรัฐประชาชนจีนในการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงมาโดยตลอด

- อธิบดีกรมการขนส่งทางราง
 
ตำแหน่งปัจจุบัน
รองปลัดกระทรวง  (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง)
สำนักงานปลัดกระทรวง
 
สถานที่ทำงาน
กระทรวงคมนาคม
ห้องรองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านขนส่ง) 
ชั้น ๒ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์- ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

- ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ม.)
 
การถือหุ้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมของกรรมการ
ไม่มี 
 
 

 
 
 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 55 , ผู้ชมทั้งหมด : 7897

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย