การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

คณะกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์

3373
11 สิงหาคม 2563

นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ กรรมการผู้แทนสำนักงบประมาณ

ประวัติ นายสมหมาย  ลักขณานุรักษ์
กรรมการผู้แทนสำนักงบประมาณ
 
วัน เดือน ปีเกิด
 
๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๓
ประวัติการศึกษา และอบรมปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
 ปริญญาโท
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
 ประกาศนียบัตร  
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม
- นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๘๒
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
ประวัติการทำงาน
- นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ
 
- นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ
 
- ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๓
 
- ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
 
ตำแหน่งปัจจุบันรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 
สถานที่ทำงาน
สำนักงบประมาณ ถนนพระรามที่ ๖ 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๖๕ ๑๑๘๒
โทรสาร ๐๒ ๒๗๙ ๗๘๖๐
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 
การถือหุ้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมของกรรมการ
ไม่มี

 
 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 60 , ผู้ชมทั้งหมด : 7902

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย