การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

คณะกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นายประยงค์ ตั้งเจริญ

2518
17 ตุลาคม 2561

นายประยงค์ ตั้งเจริญ กรรมการผู้แทนสำนักงบประมาณ

ประวัติ นายประยงค์ ตั้งเจริญ
กรรมการผู้แทนสำนักงบประมาณ

วัน เดือน ปีเกิด๑๓ มกราคม ๒๕๐๓
ประวัติการศึกษา และอบรมปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาบริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติการทำงาน
นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การงบประมาณ

ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
ตำแหน่งปัจจุบันรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
สถานที่ทำงานสำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี  ถนนพระรามที่ ๖
เขตพญาไท  กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๗๓-๙๒๔๑
โทรสาร  ๐๒-๖๑๘-๕๐๓๒
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

 
 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 14 , ผู้ชมทั้งหมด : 7551

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย