การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

คณะกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นายปกรณ์ อาภาพันธุ์

3562
29 ตุลาคม 2562

นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติ นายปกรณ์  อาภาพันธุ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๑
ประวัติการศึกษา และอบรมปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
 ปริญญาโทM.Sc. (Engineering) - Civil Engineering,
Purdue University, USA.
   
 ปริญญาเอกPh.D. - Civil Engineering,
Purdue University, USA.
 
 ประกาศนียบัตร
- หลักสูตรผู้นำการเมืองยุคใหม่ รุ่นที่ ๓ (นมป.๓)
   สถาบันพระปกเกล้า

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น ๗๒ ปี ๒๕๕๑
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
   (Thai Institute of Directors : IOD)

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น ๓๔ ปี ๒๕๕๔
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
   (Thai Institute of Directors : IOD)

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
   การเสริมสร้างสันติสุข รุ่นที่ ๔ (๔ส๔)
   สถาบันพระปกเกล้า

หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ ๑
   สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
   การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
   สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒๐ (ปปร.๒๐)
   สถาบันพระปกเกล้า
 
ประวัติการทำงาน
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา
   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย / คณะวิศวกรรมศาสตร์
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์พิเศษ คณะสังคมศาสตร์
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมโยธา
   มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
   ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  

กรรมการบริหาร
   สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

กรรมการ
   บริษัท ดาต้า มายนิ่ง จำกัด

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
   บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  
 
ตำแหน่งปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ
   บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
   บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

- กรรมการบริหารและกรรมการตรวจสอบ
   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
   กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 
สถานที่ทำงาน
บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อาคารโกลเด้นแลนด์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์-

 
 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 3 , ผู้ชมทั้งหมด : 7491

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย