การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

คณะกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล

3073
01 ตุลาคม 2563

นางสาวไตรทิพย์  ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติ นางสาวไตรทิพย์  ศิวะกฤษณ์กุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด๑๕ มกราคม ๒๕๐๙
ประวัติการศึกษา และอบรมปริญญาตรี
พาณิชยศาสตรบัณฑิต (สาขาการเงินการธนาคาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 ปริญญาโท- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
  - โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Kellogg Graduate of
    Management Northwestern University, USA
 
 ประกาศนียบัตร- Director Certification Program – DCP รุ่น ๑๕๘/๒๕๕๕
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 
ประวัติการทำงาน
Executive ฝ่ายวานิชธนกิจ
   บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

- Financial Officer
   บริษัท เทเลคอม เอเชีย จำกัด (มหาชน)

- ผู้อำนวยการฝ่ายวานิชธนกิจ
   บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เพรีกรีน นิธิ จำกัด

- ผู้อำนวยการบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ คอร์ปอเรทรีสตรัคเจอริ่ง จำกัด

- ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการสินทรัพย์ ๒ บรรษัท บริหารสินทรัพย์ไทย

- คณะทำงานสายงานการเงิน ของคณะผู้บริหารแผน
   บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)
   (คณะผู้บริหารจากกระทรวงการคลัง)

- ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด

- ที่ปรึกษากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
   ธนาคารแห่งประเทศไทย

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบัญชีและการเงิน
   บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

- ที่ปรึกษาด้านการบริหารต้นทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนและพัฒนาธุรกิจ
   บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
   บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
   บริษัท ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)

- กรรมการบริษัท ซันไชน์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
   บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง
   บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

- ประธานฝ่ายการเงินและบัญชี
   บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

- ที่ปรึกษาบริษัท อินเซพชั่น จำกัด
   
- ที่ปรึกษาบริษัท บูทีค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 
ตำแหน่งปัจจุบันกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
 
สถานที่ทำงาน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ ๑ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์-
 
การถือหุ้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมของกรรมการ
ไม่มี 
 
 

 
 
 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 55 , ผู้ชมทั้งหมด : 7897

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย