การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

โครงข่ายทางพิเศษที่เปิดให้ใช้บริการ

ทางพิเศษบูรพาวิถี

5405
22 ตุลาคม 2557

   ทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางยกระดับขนาด ๖ ช่องจราจร มีแนวสายทางเริ่มที่ปลายทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณบางนา โดยใช้พื้นที่เกาะกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ ตอนบางนา-บางปะกง ไปทางทิศตะวันออกข้ามแม่น้ำบางปะกง สิ้นสุดที่จังหวัดชลบุรี ระยะทาง ๕๕ กม. มีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ตอนบางนา - บางปะกง รวมทั้ง เป็นการช่วยส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศ และบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่หนองงูเห่าด้วย การก่อสร้างตลอดสายแล้วเสร็จตามสัญญา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ โดยเปิดให้บริการในช่วงต่างๆ ดังนี้

ช่วงที่ ๑ บางนา-บางแก้วเปิดให้บริการในวันที่ ๙ เม.ย. ๒๕๔๑
ช่วงที่ ๒ บางแก้ว-กิ่งแก้วเปิดให้บริการในวันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๔๑
ช่วงที่ ๓ กิ่งแก้ว-เมืองใหม่บางพลีเปิดให้บริการในวันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๔๒
ช่วงที่ ๔ เมืองใหม่บางพลี-บางเสาธงเปิดให้บริการในวันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๔๒
ช่วงที่ ๕ บางเสาธง-บางสมัครเปิดให้บริการในวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๔๒
ช่วงที่ ๖ บางสมัคร-บางปะกงเปิดให้บริการในวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๔๒
ช่วงที่ ๗ บางปะกง-ชลบุรีเปิดให้บริการในวันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๔๓

 

อัตราค่าผ่านทางพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ประเภทรถอัตราค่าผ่านทาง
  กรณีเดินทางไม่เกิน ๒๐ กิโลเมตร (หน่วย: บาท/เที่ยว)
  -  รถ ๔ ล้อ๒๐
  -  รถ ๖ - ๑๐ ล้อ๕๐
  -  รถมากกว่า ๑๐ ล้อ๗๕
 
  กรณีเดินทางเกิน ๒๐ กิโลเมตร (หน่วย: บาท/กิโลเมตร)
  - รถ ๔ ล้อ๑.๓๐
  -  รถ ๖ - ๑๐ ล้อ๒.๖๐
  -  รถมากกว่า ๑๐ ล้อ๓.๙๐

 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 34 , ผู้ชมทั้งหมด : 7876

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย