การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายถนนสำหรับรถจักรยานในเขตทางพิเศษ

1400
22 ตุลาคม 2558

๑. ชื่อโครงการ

         โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนา โครงข่ายถนนสำหรับรถจักรยานในเขตทางพิเศษ

๒. เหตุผลความจำเป็น

         ปัจจุบันเมืองใหญ่ทั่วโลกนิยมหันมาส่งเสริมการใช้รถจักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางประจำวันในเขตเมือง โดยให้เหตุผลว่า การเดินทางที่พึ่งพารถยนต์เป็นหลักเป็นแนวทางที่ไม่สามารถดำเนินการต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน เนื่องจาก การพึ่งพาพลังงานเชื้อเพลิง ซึ่งมีราคาสูงและเป็นทรัพยากรที่จะหมดไปในอนาคต นอกจากนี้มลพิษจากรถยนต์ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศซึ่งมีผลเสียต่อสุขภาพของคนที่อยู่อาศัยในเขตเมือง รวมทั้งเป็นต้นเหตุสำคัญของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลกด้วยการเดินทางด้วยรถจักรยานถือว่าเป็นการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีประโยชน์เชิงสุขภาพต่อผู้ขับขี่ เมืองหลายแห่งทั่วโลกจึงได้ทำการรณรงค์และส่งเสริมการใช้รถจักรยาน ในปัจจุบันมีหลายเมืองในต่างประเทศประสบความสำเร็จในการสร้างวัฒนธรรมการใช้รถจักรยานให้เกิดขึ้น

    การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีโครงข่ายทางพิเศษอยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงเป็นจำนวนมาก  ที่ผ่านพื้นที่ใจกลางเมืองและเชื่อมต่อพื้นที่ชานเมือง ซึ่งลักษณะกายภาพของทางและเขตทางที่สามารถนำมาใช้พัฒนาให้มีโครงข่ายเส้นทางรถจักรยาน และ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้รถจักรยานที่ได้มาตรฐานสูง และ สอดคล้องกับความต้องการเดินทางประจำวันเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่ดังกล่าว ให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก คล่องตัว ปลอดภัย และประหยัด ซึ่งจะสามารถชักนำให้เกิดการใช้รถจักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้โครงข่ายเส้นทางรถจักรยานในเขตทางพิเศษเพื่อการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการใช้รถจักรยานในเขตเมืองของประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จเหมือนที่ได้เกิดขึ้นแล้วในเมืองหลายเมืองในต่างประเทศ

    กทพ. พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดทำ “โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายถนนสำหรับรถจักรยานในเขตทางพิเศษ” เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินงาน พิจารณาผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน รูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม รวมถึงการออกแบบเบื้องต้นเส้นทางรถจักรยานโครงการนำร่อง (Pilot Project) ในเขตทางพิเศษที่มีความเหมาะสม และจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายถนนสำหรับรถจักรยานในเขตทางพิเศษทุกสายทาง ซึ่งสามารถนำผลการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

 ๓.๑) เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ และการเงิน สำหรับพิจารณาความเป็นได้และประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินงาน รวมถึงการพิจารณาทางเลือกรูปแบบในการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับการจัดทำโครงข่ายถนนสำหรับรถจักรยานในเขตทางพิเศษ เพื่อให้บริการประชาชนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 ๓.๒) เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายถนนสำหรับรถจักรยานในเขตทางพิเศษ สำหรับทางพิเศษทุกสายทาง โดยคำนึงถึงมาตรฐานในการดำเนินงาน และสอดคล้องกับความต้องการเดินทางประจำวันเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่ ให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก คล่องตัว ปลอดภัย และประหยัด ซึ่งจะสามารถจูงใจให้เกิดการใช้รถจักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม

 ๓.๓) เพื่อดำเนินการออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design)  โครงข่ายถนนสำหรับรถจักรยานในเขตทางพิเศษ โครงการนำร่อง (Pilot Project) จำนวน ๑ เส้นทาง ที่มีความเหมาะสม
 

๔. ผู้ดำเนินการ 

     สังกัด  กทพ.

๕. เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการ

   ชื่อ-สกุล  นางสาวเพชรโพยม  เชี่ยวนาวิน
   ตำแหน่ง  พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖
   สังกัด     กทพ.
   หน่วยงานย่อย  กองข้อมูลข่าวสาร  สำนักผู้ว่าการ
   โทรศัพท์ :  ๐๒-๕๕๘-๙๘๐๐ ต่อ ๒๒๔๙
   E-mail : webmasters@exat.co.th  และ off_info@exat.co.th

๖. สถานที่จะดำเนินการ (โครงการ)

    พื้นที่ดำเนินการ : ดำเนินการศึกษาภายใต้โครงข่ายทางพิเศษในปัจจุบันทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของการ   ทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ซึ่งประกอบด้วย ๗ เส้นทาง รวมระยะทางทั้งสิ้น ๒๐๗.๙ กิโลเมตร

  รายละเอียด : การศึกษาความเหมาะสมทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ และการเงิน สำหรับพิจารณาความเป็นได้และประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินงาน รวมถึงการพิจารณาทางเลือกรูปแบบในการลงทุนสำหรับการจัดทำโครงข่ายถนนสำหรับรถจักรยานในเขตทางพิเศษ
 

๗. ขั้นตอนการดำเนินงาน

โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายถนนสำหรับรถจักรยานในเขตทางพิเศษ
คลิกที่ภาพ หรือที่นี่ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่


๘. ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มต้นโครงการ : ๒ เมษายน ๒๕๕๗
สิ้นสุดโครงการ : ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๙. ผลผลิต

   ๑) รายงานการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนา โครงข่ายถนนสำหรับรถจักรยานในเขตทางพิเศษ

   ๒) รายงานการออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design)

   ๓) แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายถนนสำหรับรถจักรยานในเขตทางพิเศษทุกสายทาง


๑๐. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

รายละเอียดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของโครงการฯ
คลิกที่ภาพ หรือ ที่นี่ เพื่อดูภาพใหญ่


๑๑. สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายถนนสำหรับรถจักรยานในเขตทางพิเศษ

    - รายงานสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นโครงการฯ ครั้งที่  ๑ (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 
      ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค   คลิกดาวน์โหลด
    - ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๒ (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗) ณ สนง. เขตลาดพร้าว
       คลิกดาวน์โหลด
    - ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๓ (๕ มิถุนายน ๒๕๕๗) ณ สนง. เขตบางเขน
       คลิกดาวน์โหลด
    - รายงานสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นโครงการฯ ครั้งที่ ๒ (๙ มิถุนายน ๒๕๕๗)
      ณ  โรงแรม เอส ซี ปาร์ค   คลิกดาวน์โหลด

 

๑๒. สถานะโครงการฯ

       กทพ. มีโครงการสร้างเส้นทางจักรยานใต้เขตทางพิเศษของ กทพ. จำนวน ๒ โครงการ

      - ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ (ถนนงามวงศ์วาน - ถนนสามัคคี ระยะทาง ๒.๗ กิโลเมตร) เปิดใช้บริการตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

      - อยู่ระหว่างพิจารณารูปแบบการลงทุนและพัฒนาพื้นที่ ๑ โครงการ(ถนนสามัคคี - ถนนแจ้งวัฒนะ ระยะทาง ๒.๐๕ กิโลเมตร) มีการนำยางพารามาใช้ในการสร้างเส้นทางจักรยาน๕.๙๔ ตัน  ทัั้งนี้ การดำเนินโครงการในเส้นทางฯ อื่นๆ กทพ. ได้จ้างที่ปรึกษาศึกษารูปแบบและพื้นที่ที่เป็นไปได้ในโครงข่ายทางพิเศษทั้งหมด ซึ่งผลการศึกษาเบื้องต้นได้กำหนดเส้นทางที่ควรเริ่มดำเนินการ คือ ทางจักรยานใต้ทางพิเศษฉลองรัช (ถนนรามอินทรา - ถนนประเสริฐมนูกิจ และถนนประเสิรฐมนูกิจ - ถนนลาดพร้าว) ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่

       สำหรับโครงการสนามฟุตซอล มีจำนวน ๒๑ สนาม

      - ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๐ สนาม เป็นรูปแบบของการจัดสรรพื้นที่ของ กทพ. ให้ กทม. มาดำเนินการสร้างสนามฟุตบอล และลานกีฬา

      - อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ สนาม บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษรัชดาภิเษก (ทางลงประชานุกูล) ขนาดพื้นที่๕๐๐ ตารางวา วงเงิน ๕.๔๐ ล้านบาท ได้ผลงานร้อยละ ๕๖  คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๕๘


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 20 , ผู้ชมทั้งหมด : 7557

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย