การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี

4005
13 ตุลาคม 2558

๑. ชื่อโครงการ   

     งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี

๒. เหตุผลความจำเป็น

        ปัจจุบันการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ก่อให้เกิดการขยายตัวของพื้นที่ที่อยู่อาศัย พื้นที่พาณิชยกรรม และพื้นที่อุตสาหกรรมไปยังบริเวณพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระบุรี นับเป็นจังหวัดสำคัญที่เป็นทั้งแหล่งประกอบอุตสาหกรรม แหล่งผลิตผลทางการเกษตร รวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง อีกทั้งยังเป็นประตูเชื่อมโยงการเดินทางไปยังภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย

        การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดนครนายกจะใช้ถนนรังสิต-นครนายก หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ และการเดินทางไปยังจังหวัดสระบุรีจะใช้ถนนพหลโยธินหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ ผ่านอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าสู่จังหวัดสระบุรี ผ่านอำเภอวิหารแดง และเข้าสู่อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ซึ่งปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวมีสภาพการจราจรหนาแน่น โดยมีปริมาณจราจรเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คันต่อวัน เนื่องจากเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางไปยังภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ตลอดแนวเส้นทาง นอกจากนั้นเส้นทางดังกล่าวยังมีปริมาณรถบรรทุกขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความล่าช้าในการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันหยุดและเทศกาล จะเกิดปัญหาการจราจรติดขัดตลอดแนวเส้นทางตั้งแต่กรุงเทพมหานครจนถึงจังหวัดสระบุรี

         การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษเพื่อรองรับความต้องการเดินทางและขนส่งสินค้าดังกล่าว จึงได้วางแผนการต่อขยายโครงข่ายทางพิเศษฉลองรัชไปยังจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วเชื่อมโยงจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระบุรีกับพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเพิ่มโครงข่ายถนนและช่วยในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระบุรีกับพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มโครงข่ายถนนและช่วยในการพัฒนาพื้นที่ด้านตะวันออกของถนนพหลโยธินซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมอีกด้วย โครงการมีแนวสายทางตัดผ่านถนนลำลูกกา ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร ผ่านจุดตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ (ถนนรังสิต-นครนายก) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ (ถนนสุวรรณศร) และสิ้นสุดแนวสายทางที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

 ๓.๑) ศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และการเงินของโครงการทางพิเศษสายฉลฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี

 ๓.๒) สำรวจและออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) ของ โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี

 ๓.๓) ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของ โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี โดยให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอมาตรการลดผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กำหนด

 ๓.๔) เผยแพร่ข้อมูลโครงการและจัดให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชน

 ๓.๕) ประชาสัมพันธ์โครงการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จนกว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

 ๓.๖) จัดทำการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) ของโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี จัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐประกาศกำหนดโดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖

๔. สาระสำคัญ

   เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรของถนนพหลโยธินช่วงจังหวัดสระบุรีถึงกรุงเทพมหานครและโครงข่ายถนในปัจจุบัน รวมทั้งอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานครกับภาคกลางตอนบน และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กทพ. จึงได้จัดให้มีการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี โดยมีลักษณะเป็นทางพิเศษยกระดับมีจุดเริ่มต้นโครงการต่อเชื่อมจากทางพิเศษฉลองรัชที่ด่านจตุโชติบริเวณจุดตัดถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก (ถนนกาญจนาภิเษก) และจุดสิ้นสุดของโครงการ บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ประมาณกิโลเมตรที่ ๑๐+๗๐๐ ใกล้กับจุดบรรจบของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๒๒ กับถนนมิตรภาพ ในเขตอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรของถนนรังสิต-นครนายกช่วงจังหวัดปทุมธานีถึงจังหวัดนครนายก ถนนพหลโยธินช่วงจังหวัดสระบุรีถึงกรุงเทพมหานคร และโครงข่ายถนนในปัจจุบัน รวมทั้งอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานครกับภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กทพ. จึงได้จัดให้มีการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี โดยมีลักษณะเป็นทางยกระดับขนาด ๖ ช่องจราจรโดยมีจุดเริ่มต้นโครงการต่อเชื่อมจากทางพิเศษฉลองรัชที่ด่านจตุโชติบริเวณจุดตัดถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก (ถนนกาญจนาภิเษก) โดยแนวทางจะมุ่งไปทางทิศตะวันออกตัดผ่านถนนหทัยราษฎร์ ถนนนิมิตใหม่ขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผ่านถนนลำลูกกา บริเวณ กม. ๒๒+๕๐๐ และตัดผ่านทางหลวงชนบท นย. ๓๐๐๑ ผ่านสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ (ถนนรังสิต–นครนายก) บริเวณ กม. ๕๙+๘๐๐ แล้วขึ้นไปทางทิศเหนือ ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ (ถนนสุวรรณศร) บริเวณ กม. ๑๑๖+๐๐๐ ตัดข้ามและเลียบไปตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๒๒ สิ้นสุดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ที่ กม. ๑๐+๗๐๐ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระยะทางของแนวสายทางโครงการ ประมาณ ๑๐๔.๕๒ กิโลเมตรมีจุดพักรถ ๑ แห่ง บริเวณแยกบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และจุดบริการ ๑ แห่ง ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีทางขึ้น-ลง ๙ แห่ง ได้แก่

  • จุดที่ ๑ ทางขึ้น-ลงถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก
  • จุดที่ ๒ ทางขึ้น-ลง ถนนหทัยราษฏร์
  • จุดที่ ๓ ทางขึ้น-ลง ถนนลำลูกกา
  • จุดที่ ๔ ทางขึ้น-ลง ทางหลวงชนบท นย. ๓๐๐๑ (องครักษ์)
  • จุดที่ ๕ ทางขึ้น-ลง ถนนรังสิต-นครนายก (บางอ้อ)
  • จุดที่ ๖ ทางขึ้น-ลง ถนนสุวรรณศร (บ้านนา)
  • จุดที่ ๗ ทางขึ้น-ลง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๖ (บางปะอิน-นครราชสีมา)
  • จุดที่ ๘ ทางขึ้น-ลง ถนนเลี่ยงเมืองสระบุรี
  • จุดที่ ๙ ทางขึ้น-ลง ถนนมิตรภาพ

๕. ผู้ดำเนินการ

     สังกัด  กทพ.

๖. เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการ

   ชื่อ-สกุล  นางสาวเพชรโพยม  เชี่ยวนาวิน
   ตำแหน่ง  พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖
   สังกัด     กทพ.
   หน่วยงานย่อย  กองข้อมูลข่าวสาร  สำนักผู้ว่าการ
   โทรศัพท์ :  ๐๒-๕๗๙-๕๓๘๐-๙ ต่อ ๒๒๔๙
   E-mail : webmasters@exat.co.th  และ off_info@exat.co.th

๗. สถานที่จะดำเนินการ (โครงการ)

    พื้นที่ดำเนินการ :  เฉพาะจังหวัด  ทั่วประเทศ

    รายละเอียด :

   งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ตามแนวเส้นทางโครงการ ครอบคลุมเขตพื้นที่ ๔ จังหวัด ๗ อำเภอ ๒๗ ตำบล ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ครอบคลุม ๒ เขต ๓ แขวง ได้แก่ เขตสายไหม (แขวงออเงิน) เขตคลองสามวา (แขวงคลองสามวาตะวันตก และแขวงคลองสามวาตะวันออก)

   - จังหวัดปทุมธานี ครอบคลุม ๑ อำเภอ ๕ ตำบล ได้แก่ อำเภอลำลูกกา (ตำบลลำลูกกา ตำบลบึงทองหลาง ตำบลลำไทร ตำบลพืชอุดม และตำบลบึงคอไห)

   - จังหวัดนครนายก ครอบคลุม ๒ อำเภอ ๑๒ ตำบล ได้แก่ อำเภอองครักษ์ (ตำบลชุมพล ตำบลศีรษะกระบือ ตำบลบึงศาล ตำบลองครักษ์ และตำบลทรายมูล) อำเภอบ้านนา (ตำบลบางอ้อ ตำบลทองหลาง ตำบลพิกุลออก ตำบลบ้านนา ตำบลป่าขะ ตำบลศรีกะอาง และตำบลเขาเพิ่ม)

   - และจังหวัดสระบุรี ครอบคลุม ๒ อำเภอ ๗ ตำบล ได้แก่ อำเภอแก่งคอย (ตำบลชะอม ตำบลห้วยแห้ง ตำบลท่ามะปราง ตำบลชำผักแพว และตำบลตาลเดี่ยว) อำเภอเมือง (ตำบลตลิ่งชัน และตำบลกุดนกเปล้า)

๘. ขั้นตอนการดำเนินงาน


 ๑) งานส่วนที่ ๑: การศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ประกอบด้วย

       • งานศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการต่อนโยบายรัฐบาล

       • งานศึกษาด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง

       • งานศึกษาคัดเลือกแนวสายทางที่เหมาะสมที่สุด

       • งานศึกษาด้านวิศวกรรม

       • งานศึกษาวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ

       • งานศึกษาวิเคราะห์ทางด้านการเงิน

       • งานศึกษาวิเคราะห์อัตราค่าผ่านทางที่เหมาะสม

       • งานศึกษารูปแบบการลงทุนและการบริหารโครงการ

       • งานจัดทำแบบเบื้องต้น

       • งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

       • งานเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน

       • งานประชาสัมพันธ์โครงการ

 ๒) งานส่วนที่ ๒: งานจัดทำการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) และรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามรายละเอียดที่คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐประกาศกำหนด

๙. ระยะเวลาดำเนินการ

     เริ่มต้นโครงการ : ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗
     สิ้นสุดโครงการ : ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑๐. ผลผลิต

    ๑) รายงานการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช- นครนายก-สระบุรี

    ๒) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 

    ๓) รายงานสรุปเกี่ยวกับงานสำรวจ (Survey Report)

    ๔) รายงานด้านธรณีวิทยา

    ๕) รายงานการออกแบบเบื้องต้น

    ๖) แบบเบื้องต้นทางวิศวกรรม (Preliminary Design)

    ๗) ร่างแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ

    ๘) แบบแปลนแสดงแนวเขตทาง (Right of Way Plans)

    ๙) เอกสารประกอบการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding)

    ๑๐) รายงานผลการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding)

    ๑๑) รายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามรายละเอียดที่คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน ในกิจการของรัฐกำหนด

๑๑. ผลลัพธ์

     ๑) เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร ติดขัด และความล่าช้าในการเดินทางไปยังภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     ๒) อำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ชานเมืองและจังหวัดที่อยู่รอบนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระบุรี

     ๓) เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า โดยถือเป็นเส้นทางที่จะช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่งและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายโลจิสติกส์

     ๔) เพื่อใช้เป็นทางเลือกในการเดินทาง เส้นทางฉุกเฉินในสภาวะที่เส้นทางคมนาคมทางถนนที่เชื่อมต่อกับการเดินทางมีปัญหา ไม่สามารถให้บริการได้

๑๒. ผลกระทบ

     ๑๒.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่
       ในการเตรียมการก่อนก่อสร้างอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ด้านการโยกย้ายและการเวนคืน และผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น ด้านมลพิษทางอากาศ เสียงรบกวน ความสั่นสะเทือน และความปลอดภัยจากกิจกรรมการก่อสร้าง เมื่อเปิดให้บริการแล้วจะเป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทางของประชาชนและเสริมโครงข่ายการเดินทางของพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

    ๑๒.๒ ต่อประชาชนทั่วไป 
     ในขณะก่อสร้างอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปกรณีการกีดขวางการจราจรบนเส้นทางของประชาชนทั่วไป เมื่อเปิดให้บริการแล้วจะเป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทางของประชาชนและเสริมโครงข่ายการเดินทางของพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๑๓. มาตรการป้องกันผลกระทบ

    ๑๓.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่
      อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ กรณีนี้ มีความจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตทางการโยกย้ายและการเวนคืนเพื่อการก่อสร้าง และการรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่ง กทพ. มีแนวคิดในการพัฒนาโครงการที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด โดยในการดำเนินการสำรวจเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จะใช้กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมกับดำเนินงานในการเวนคืนและชดเชยทรัพย์สินที่เป็นธรรม โปร่งใส ตามกฎหมาย ควบคู่กับการจัดทำมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้วยการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน

    ๑๓.๒ ต่อประชาชนทั่วไป
     อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปในช่วงการก่อสร้างที่อาจเกิดความไม่สะดวกในการเดินทาง มาตรการที่สำคัญคือการกำกับดูแลกิจกรรมการก่อสร้างให้มีผลกระทบน้อยที่สุด และมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันกำหนดการจัดการจราจรในช่วงการก่อสร้าง

๑๔. ประมาณการค่าใช้จ่าย

จำนวนเงิน ๓๑,๘๒๘,๗๕๕.๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)
ที่มาของเงิน งบประมาณของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (เฉพาะงานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

๑๕. สอบถามข้อมูลโครงการได้ที่

ชื่อ-สกุล :  นางสาวปัทมา  ศรีสุขวัฒน์
ตำแหน่ง :  หัวหน้าแผนกวิเคราะห์เศรษฐกิจและการเงิน 
กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน
สังกัด  : หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
กรม      : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
E-mail : pattama_sri@exat.co.th
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๗๙๕๓๘๐-๙ ต่อ ๒๘๖๑
โทรสาร  : ๐๒-๙๔๐-๑๒๒๓

ชื่อ-สกุล : นายวชิรา  เอกสาตรา
ตำแหน่ง : ด้านวิศวกรรม
สังกัด   : บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
E-mail : porche911x@yahoo.com
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๓๒-๓๖๒๓ ต่อ ๖๑๘
โทรสาร  : ๐๒-๕๓๒-๓๕๖๖

ชื่อ-สกุล : นายพงษ์ศักดิ์ สุวรรณรงค์
ตำแหน่ง : ด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม
สังกัด   : บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด
กรม      : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
E-mail : suwpongsak@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๒-๙๔๓-๙๔๕๒ ต่อ ๒๑
โทรสาร  : ๐๒-๙๔๓-๙๔๕๒ ต่อ ๑๒

สอบถามข้อมูลสถานะปัจจุบันของโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายนโยบายและแผน การทางพิเศษแห่งประเทศไทยโทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๕๓๘๐-๙ ต่อ ๒๘๖๓ (คุณอดิเรก) หรือ www.chalongrat-saraburi-expressway.com

๑๖. ข้อมูลโครงการ

๑๖.๑ แผ่นพับโครงการ (ปฐมนิเทศโครงการ)
 
คลิกดาวน์โหลด
๑๖.๒ เอกสารประกอบการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑
 
คลิกดาวน์โหลด

๑๖.๓ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ

คลิกดาวน์โหลด
๑๖.๔ เอกสารประกอบการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๒    
 
คลิกดาวน์โหลด
๑๖.๕ กำหนดการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๓
 
คลิกดาวน์โหลด
๑๖.๖ เอกสารประกอบการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๓
 
คลิกดาวน์โหลด

 

 

 

 

 

 

 

๑๗. แผนที่โครงการ

๑๗.๑ แผนที่แสดงแนวทางเลือก
 
คลิกดาวน์โหลด
๑๗.๒ แผนที่แนวสายทางที่เหมาะสม      
 
คลิกดาวน์โหลด
๑๗.๓ แผนที่โครงการฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี-ปรับปรุงล่าสุด (๑๑ กันยายน ๒๕๕๘)  
  
คลิกดาวน์โหลด

 

 

 

 

๑๘. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 วิธีการวันเริ่มต้นวันสิ้นสุดสถานที่รายละเอียดอื่นๆ
การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ครั้งที่ ๑
(จำนวน ๓ เวที)
๖ ม.ค. ๕๘๙ ม.ค. ๕๘ - จังหวัดสระบุรี

 - จังหวัดนครนายก

 - จังหวัดปทุมธานี 
เป็นการประชุมสัมมนปฐมนิเทศโครงการเพื่อนำเสนอความเป็นมาของโครงการวัตถุประสงค์ของการศึกษา ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ พื้นที่ศึกษา ขอบเขตการศึกษา การศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
เวทีที่ ๑๖ ม.ค. ๕๘


เวลา ๐๘.๓๐ น. 
๖ ม.ค. ๕๘

เวลา
๑๒.๐๐ น. 
ห้องบอลรูม ชั้น ๑ โรงแรมเกี่ยวอัน อำเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี
 
 
เวทีที่ ๒   ๘ ม.ค. ๕๘

   เวลา ๐๘.๓๐ น.
๘ ม.ค. ๕๘

เวลา
 ๑๒.๐๐ น.  
ห้องราชพฤกษ์ ๓ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท
อำเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก
 
 
เวทีที่ ๓๙ ม.ค. ๕๘

เวลา ๐๘.๓๐ น. 
๙ ม.ค. ๕๘

เวลา
๑๒.๐๐ น.
 
ห้องดุสิตา ชั้น ๕ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ครั้งที่ ๒
(จำนวน ๑ เวที)
๘ พ.ค. ๕๘


เวลา ๐๘.๓๐ น.
๘ พ.ค. ๕๘

เวลา
๑๒.๐๐ น.
ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๓
อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก
 
สรุปผลการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบแนวทางเลือกเพื่อคัดเลือกแนวสายทางที่เหมาะสมของโครงการ และการศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน
การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ครั้งที่ ๓
(จำนวน ๑ เวที)

๒๘ ก.ย. ๕๘

 

เวลา ๑๓.๓๐

๒๘ ก.ย. ๕๘

 

เวลา ๑๖.๓๐

ห้องคอนเวนชั่น
ชั้น ๓ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เป็นการประชุมสัมมนาปัจฉิมนิเทศโครงการ เพื่อนำเสนอ สรุปผลการศึกษาทั้งหมดของโครงการ รูปแบบการพัฒนาโครงการ ด้านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐศาสตร์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

 


๑๙. สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี

- ครั้งที่ ๑ ประกอบด้วย ๓ เวที
(๖, ๘ และ ๙ มกราคม ๒๕๕๘)
คลิกดาวน์โหลด
สรุปผลการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ) งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ประกอบด้วย ๓ เวที (๖, ๘ และ ๙ มกราคม ๒๕๕๘)
- ครั้งที่ ๒ ประกอบด้วย ๑ เวที
(๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
คลิกดาวน์โหลด
สรุปผลการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๒ งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี (๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
- ครั้งที่ ๓ ประกอบด้วย ๑ เวที (๒๘ กันยายน ๒๕๕๘) 
คลิกดาวน์โหลด
สรุปผลการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๒ งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี (๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 11 , ผู้ชมทั้งหมด : 7105

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย