การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี

8764
14 มกราคม 2563

โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี

1. ความเป็นมาของโครงการ

     ปัจจุบันการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายกและจังหวัดสระบุรี จะใช้ถนนรังสิต-นครนายก และถนนพหลโยธินเป็นเส้นทางหลัก ซึ่งมีปริมาณการจราจรหนาแน่น เนื่องจากเป็นเส้นทางหลักสู่ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ตลอดแนวเส้นทาง นอกจากนั้นเส้นทางดังกล่าวยังมีปริมาณรถบรรทุกขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากทำให้เกิดความล่าช้าในการเดินทาง โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดและช่วงเทศกาลจะเกิดปัญหาการจราจรติดขัดตลอดแนวเส้นทาง ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครนายก และจังหวัดสระบุรี การทางพิเศษ-แห่งประเทศไทย (กทพ.) จึงได้วางแผนการต่อขยายโครงข่ายทางพิเศษฉลองรัชไปยังจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วและเป็นการเพิ่มโครงข่ายถนนเพื่อแบ่งเบาปริมาณจราจรบนถนนปัจจุบัน อีกทั้งช่วยในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระบุรี โดยเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 กทพ. ได้ว่าจ้างบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป จำกัด บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท ไวสโปรเจ็ค คอนซัลติ้ง จำกัด และบริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด เพื่อเป็นที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี โดยที่ปรึกษาได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมฯ แล้วเสร็จ และได้ส่งรายงานการศึกษาความเหมาะสมฯ และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ของโครงการให้ กทพ. เมื่อเดือนเมษายน 2559

2. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ
2.1 เพื่อเพิ่มความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลาแก่ผู้ใช้เส้นทางที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2.2 ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดของถนนรังสิต-นครนายก และถนนพหลโยธิน และระบบโครงข่ายถนนปัจจุบันที่แนวเส้นทางโครงการตัดผ่าน รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ
2.3 ส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่โครงการและในระดับประเทศ
 
3. แนวเส้นทาง
โครงการมีระยะทาง 104.7 กิโลเมตร เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร (ทิศทางละ 3 ช่องจราจร) เริ่มต้นเชื่อมต่อกับทางพิเศษฉลองรัชที่ด่านจตุโชติบริเวณถนนวงแหวนรอบนอก-กรุงเทพมหานครด้านตะวันออก (ถนนกาญจนาภิเษก) แนวเส้นทางจะไปทางทิศตะวันออกตัดผ่านถนนหทัยราษฎร์และถนนนิมิตใหม่ จากนั้นเลี้ยวขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดผ่านถนนลำลูกกา บริเวณ กม. ๒2+5๐๐ ทางหลวงชนบท นย. 3001 ถนนรังสิต-นครนายกบริเวณ กม.59+800แล้วขึ้นไปทางทิศเหนือ ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ (ถนนสุวรรณศร) บริเวณกม. ๑๑๖+0๐๐ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๒๒ จากนั้นแนวเส้นทางโครงการจะขนานไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๒๒ เชื่อมต่อกับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (บางปะอิน-นครราชสีมา) และทางเลี่ยงเมืองสระบุรี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 362) ด้านตะวันออกสิ้นสุดโครงการที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ที่บริเวณ กม. ๑๐+๗๐๐ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีทางขึ้น-ลง 9 แห่ง ดังแสดงในรูป
 

4.  ค่าลงทุนโครงการ

     โครงการมีค่าลงทุนรวมทั้งสิ้นจำนวน 80,594.31ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน7,395.42 ล้านบาท และค่าก่อสร้าง (รวมค่าควบคุมงาน) จำนวน 73,198.89 ล้านบาท ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าลงทุนโครงการ

รายการ

งบประมาณ (ล้านบาท)

ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

7,395.42

ค่าก่อสร้าง (รวมค่าควบคุมงาน)

73,198.89

รวม

80,594.31

หมายเหตุ: ราคา ณ ปี 2558 (ค่าควบคุมงาน  1,062.00 ล้านบาท)

5. แผนดำเนินโครงการ

ตารางที่ 2 แผนการดำเนินโครงการ

รายการ

ระยะเวลาดำเนินการ

1.

ขออนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ปีงบประมาณ 2561-2563

2.

ทบทวนการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี

ปีงบประมาณ 2563

3.

ออกแบบรายละเอียด

ปีงบประมาณ 2563-2564

4.

นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการ และร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ปีงบประมาณ 2563-2564

5.

กทพ. ออกประกาศ พ.ร.ฎ. เพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ปีงบประมาณ 2564

6.

จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ปีงบประมาณ 2564-2566

7.

ดำเนินการก่อสร้างทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี

ปีงบประมาณ 2565-2568

8.

เปิดให้บริการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี

ปีงบประมาณ 2568

 
6. ผลตอบแทนโครงการ
     โครงการมีความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 39,024.00 ล้านบาท อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน (B/C) เท่ากับ 1.74 เท่า อัตราผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ (EIRR) เท่ากับ 17.90% ดังนั้นโครงการมีความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากมีอัตราผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ (EIRR) มากกว่า 12% 
 
7. สถานะโครงการ
7.1 ปัจจุบันสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA)
7.2 ปัจจุบัน กทพ. อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียดโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี
 
 

ข้อมูลจากภาพกิจกรรม


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 20 , ผู้ชมทั้งหมด : 7557

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย