การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ของกระทรวงคมนาคม

426
08 กุมภาพันธ์ 2562

รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ของกระทรวงคมนาคม

 

       นายพุฒิกัญจน์  กาญจนะพังคะ  รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา (รผส.) ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ของกระทรวงคมนาคม  โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ทั้งนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ได้นำหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ กล่าวแสดงคำมั่นว่า "กระทรวงคมนาคมขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส่ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังให้คณะผู้บริหาร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานมีจิตสำนึกร่วมต่อต้านการทุจริต ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นสากล เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเกี่ยวข้องและดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ อันจะส่งผลให้ประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานมีความเชื่อมั่น มีความศรัทธาและมีความไว้วางใจตลอดไป"

รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ของกระทรวงคมนาคม รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ของกระทรวงคมนาคม
รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ของกระทรวงคมนาคม รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ของกระทรวงคมนาคม
รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ของกระทรวงคมนาคม รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ของกระทรวงคมนาคม

    กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย จัดขึ้น เพื่อประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของกระทรวงคมนาคมมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการการต่อต้านทุจริต การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร โดยมีผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๕๐ คน
 
รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ของกระทรวงคมนาคม
รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ของกระทรวงคมนาคม
รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ของกระทรวงคมนาคม
รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ของกระทรวงคมนาคม
 
       ข่าว โดย กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ
       ภาพข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
 
รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ของกระทรวงคมนาคม
รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ของกระทรวงคมนาคม
รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ของกระทรวงคมนาคม
รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ของกระทรวงคมนาคม
รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ของกระทรวงคมนาคม
รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ของกระทรวงคมนาคม
รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ของกระทรวงคมนาคม
รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ของกระทรวงคมนาคม
รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ของกระทรวงคมนาคม
รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ของกระทรวงคมนาคม


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 68 , ผู้ชมทั้งหมด : 7366

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย