การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. เดินหน้าโครงการทางเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว

984
29 สิงหาคม 2562

กทพ. เดินหน้าโครงการทางเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว

 

      วันนี้ (๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด์บอลลูม โรงแรมรัตนชล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายวิชาญ เอกรินทรากุล รองผู้ว่าฝ่ายกลยุทธและแผนงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ) งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติ
กทพ. เดินหน้าโครงการทางเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว กทพ. เดินหน้าโครงการทางเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว
      รองผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยรายละเอียดว่า ปัจจุบันการจราจรบนถนนสุขุมวิท บริเวณทางลงทางพิเศษบูรพาวิถี ด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร มีปัญหาการจราจรติดขัดหนาแน่น โดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วนช่วงเช้าและช่วงเย็น ซึ่งเป็นผลมาจากมีการตัดกระแสจราจรจากรถยนต์ที่ลงมาจากทางพิเศษบูรพาวิถี เพื่อไปยังถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ดังนั้น กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนสุขุมวิทช่วงทางลงทางพิเศษบูรพาวิถีบริเวณหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรีถึงถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยได้มอบหมายให้ กทพ. เป็นผู้ดำเนินโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี รวมทั้งศึกษาผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment) บริเวณโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ดังนั้น กทพ. จึงได้วางแผนการดำเนินงานในระยะเร่งด่วน โดยได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด และ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี มีระยะเวลาศึกษารวมทั้งสิ้น ๑๒ เดือน โดยเริ่มการศึกษาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจำนวน ๓ ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการศึกษา เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งโครงการจะได้นำไปพิจารณาประกอบการศึกษาและพัฒนาโครงการให้มี ความเหมาะสมและครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป
 
      “งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี จะช่วยลดการตัดกระแสจราจรบริเวณด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร รวมถึงการแก้ไขปัญหาจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครให้สามารถรองรับปริมาณจราจรได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการจราจรทั้งระบบอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป”
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รับฟังบรรยายการดำเนินการ  และการแก้ไขปัญหาการจราจรหน้าด่านจัดเก็บค่าผ่านทางของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กทพ. เดินหน้าโครงการทางเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รับฟังบรรยายการดำเนินการ  และการแก้ไขปัญหาการจราจรหน้าด่านจัดเก็บค่าผ่านทางของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รับฟังบรรยายการดำเนินการ  และการแก้ไขปัญหาการจราจรหน้าด่านจัดเก็บค่าผ่านทางของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กทพ. เดินหน้าโครงการทางเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว กทพ. เดินหน้าโครงการทางเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว
 
ข่าวและภาพข่าว  โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
 
 
 
 
 
กทพ. เดินหน้าโครงการทางเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว
กทพ. เดินหน้าโครงการทางเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว
กทพ. เดินหน้าโครงการทางเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว
กทพ. เดินหน้าโครงการทางเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว
กทพ. เดินหน้าโครงการทางเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว
กทพ. เดินหน้าโครงการทางเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว
กทพ. เดินหน้าโครงการทางเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว
กทพ. เดินหน้าโครงการทางเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 37 , ผู้ชมทั้งหมด : 7777

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย