การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กทพ. องค์กรโปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม

610
22 สิงหาคม 2560

กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ "กทพ. องค์กรโปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม"

 

       ในวันนี้ (๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๘.๓๐ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมบรรยายในหัวข้อ"การกำกับดูแลกิจการที่ดีและคุณธรรมจริยธรรม" ในกิจกรรม"EXAT CG Day " กทพ. องค์กรโปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม" ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (จตุจักร) โดยมี พลเอกวิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด

กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ "กทพ. องค์กรโปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม"

       นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฏหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำการแทนในตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กล่าวว่า กทพ.ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน ตลอดจนวางโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้เพื่อให้การทำหน้าที่หลักในการพัฒนาทางพิเศษในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลสามารถนำไปสู่การลดปัญหาการจราจรและเพิ่มมูลค่าในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืน โดยได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากภาครัฐที่เป็นเจ้าของและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรทุกกลุ่มเสมอมา

กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ "กทพ. องค์กรโปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม"
 
       จากการเล็งเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวในปี ๒๕๕๓ การทางพิเศษฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นซึ่งนโยบายนี้ได้ยึดหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจปี ๒๕๕๒ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง ภายใต้แนวทางดังกล่าวนี้ นำไปสู่กิจกรรมโครงการและแผนงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการทางพิเศษฯ มีการพัฒนาอย่างมากและมีความต่อเนื่องโดยเฉพาะในปี ๒๕๕๔ การทางพิเศษฯ ได้มีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เจ้าหน้าที่การทางพิเศษฯ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและแสดงถึงการปฏิบัติงานที่ดี นอกจากนี้ยังได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่การทางพิเศษฯ ได้ทราบถึงหลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่และสามารถนำไปเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการทำงานและดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป
 
กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ "กทพ. องค์กรโปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม"
 
       สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นตามแผนงานกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Coporate Governance:CG) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการการทางพิเศษผู้บริหารและพนักงานในกิจกรรมที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจซึ่งจัดส่งผลต่อการดำเนินงานของการทางพิเศษฯให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการการทางพิเศษฯ ผู้บริหารและพนักงาน เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการแนวคิดตลอดจนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการทางพิเศษ
 
กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ "กทพ. องค์กรโปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม"
 
    ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรม EXAT CG Day "กทพ.องค์กร โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม" ในวันนี้ จะสามารถส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงานของการทางพิเศษให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ทางด้านการบริหารจัดการ การมีคุณธรรม มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และสร้างแรงผลักดันให้การทางพิเศษฯ มีความยั่งยืน สมกับเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจชั้นนำด้านการคมนาคมที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่น
 
กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ "กทพ. องค์กรโปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม"
 

ข่าว        โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว  โดย  กองข้อมูลข่าวสาร  สำนักผู้ว่าการ

 
กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ "กทพ. องค์กรโปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม"
กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ "กทพ. องค์กรโปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม"
กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ "กทพ. องค์กรโปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม"
กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ "กทพ. องค์กรโปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม"


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 40 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 89 , ผู้ชมรายเดือน 472 , ผู้ชมทั้งหมด : 9482

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย