การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

เลื่อนกำหนดการดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

101
12 เมษายน 2556
เลื่อนกำหนดการดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ป. 32/55
  • วันที่ประกาศ:
    วันศุกร์, 12 เมษายน 2556
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันจันทร์, 22 เมษายน 2556

 

ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
                    เรื่อง  เลื่อนกำหนดการดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
     การจ้างโครงการก่อสร้างเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และหลังคาคลุมตู้เก็บค่าผ่านทาง
        ด่านฯ บางขุนเทียน ของทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์
      เลขที่ กพด.ป. 32/55 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2555
....................................................

 

              ตามประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางเล็กทรอนิกส์การจ้างโครงการก่อสร้างเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และหลังคาคลุมตู้เก็บค่าผ่านทางด่านฯ บางขุนเทียน ของทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์  เลขที่ กพด.ป.32/55 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2555 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การจ้างโครงการก่อสร้างเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และหลังคาคลุมตู้เก็บค่าผ่านทางด่านฯ บางขุนเทียน ของทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ โดยมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ดังนี้

 

 ลำดับที่ การดำเนินการ วันที่/เดือน/ปี
1 ขายเอกสาร  16-27 มีค. 55
 2 ดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ณ สถานที่ที่ปฏิบัติงาน โดยให้มาพร้อมกันที่แผนกจัดหา กองพัสดุ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ภายในเวลา 09.30 น. ทั้งนี้ การทางพิเศษฯ ถือว่าผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารประกวดราคาทุกรายที่ไม่ได้มาดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตามวัน เวลา ที่กำหนด ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ได้มีการชี้แจงเพิ่มเติม  โดยที่ผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารประกวดราคาทุกรายจะนำมาเป็นสาเหตุอ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ เกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างไม่ได้
 
 2 เม.ย.55
 3 ยื่นเอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย
พร้อมวางหลักค้ำประกันซอง เป็นเงิน 4,200,000.-  บาท  (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน)
ณ แผนกจัดหา กองพัสดุ  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  เวลา 09.00 น.  ถึง 15.30 น.
 18 เม.ย.55
 4 แจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน 8 พ.ค.55
 5 แข่งขันประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เวลา 10.30 น. ถึง 11.00 น. 24 พ.ค.55
 6 แจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคาให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ  ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ผู้ว่าการให้ความเห็นชอบ

 

              เนื่องด้วยการทางพิเศษฯ  มีความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการดำเนินการ ตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กพด.ป.32/55 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2555 ตั้งแต่ขั้นตอนยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นไป  โดยทั้งนี้ การทางพิเศษฯ จะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งต่อไป

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

     ประกาศ  ณ  วันที่ 12  เดือน เมษายน  พ.ศ.2555

นายอัยยณัฐ  ถินอภัย

  (นายอัยยณัฐ  ถินอภัย)
 ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 32 , ผู้ชมทั้งหมด : 7772

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย