การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลการขายพัสดุประเภทรถเฉพาะกิจ จำนวน 3 คัน โดยวิธีทอดตลาด

357
08 มีนาคม 2556
ประกาศผลการขายพัสดุประเภทรถเฉพาะกิจ จำนวน 3 คัน โดยวิธีทอดตลาด
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ข 2/55
  • วันที่ประกาศ:
    วันศุกร์, 08 มีนาคม 2556
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 08 มีนาคม 2556

 

 ประกาศผลการขายพัสดุประเภทรถเฉพาะกิจ จำนวน คัน โดยวิธีทอดตลาด

ที่ กพด.ข 2/55 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555

....................................................

 

                    ตามประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ กพด.ข 2/55 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555              เรื่อง ขายพัสดุประเภทรถเฉพาะกิจโดยวิธีทอดตลาด กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 09.00 .ถึง 11.00 และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 11.10 เป็นต้นไป นั้น

                    ปรากฎว่าในระหว่างวันที่ 16 มกราคม ถึง วันที่ กุมภาพันธ์ 2555มีผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารจำนวน 22 ราย และในวันที่ กุมภาพันธ์ 2555 มีผู้ยื่นซองเสนอราคา รายการที่ จำนวน ราย รายการที่ จำนวน ราย และรายการที่จำนวน ราย คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาแล้ว ผู้เสนอราคาทุกรายมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขของประกาศฯ ทุกประการ ยกเว้น     นายสมศักดิ์ สกุลสันติรัตน์ ที่เสนอราคารถบรรทุกในรายการที่ เป็นเงิน 350,500.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งต่ำกว่าราคาประเมินขั้นต่ำ และได้จัดทำรายละเอียดการเสนอราคาแยกเป็นรายการดังนี้

                    รายการที่ รถกระเช้า/ISUZU/พร้อมกระเช้า SIMON 

หมายเลขทะเบียน 93-2198 ราคาประเมินขั้นต่ำ 392,523.36 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

 

ผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

รวมเป็นเงิน

1. ..สุดารัตน์ ถนัดค้า

2. นายไพศาล ชาติโสภณพันธ์

3. หจก.กำไรทองพาณิชย์

4. นายสุทน กังวานรัตนกุล

5. หจก.เพชรสมุทร(1970)

6. นายเฉลิม ปรีชาไพศาลจิต

7. นายพินิจ ตั้งศิริวัฒนกุล

8. นายสมศักดิ์ สกุลสันติรัตน์

1,155,500.00

1,016,800.00

1,000,016.00

937,500.00

927,000.00

820,000.00

789,999.00

701,000.00

80,885.00

71,176.00

70,001.12

65,625.00

64,890.00

57,400.00

55,299.93

49,070.00

1,236,385.00

1,087,976.00

1,070,017.12

1,003,125.00

991,890.00

877,400.00

845,298.93

750,070.00


 

                     รายการที่ 2  รถบรรทุก/ISUZU/พร้อมเครน HIAB/เครื่องปรับอากาศ/สัญญาณไฟวับวาบ     หมายเลขทะเบียน 90-8564 ราคาประเมินขั้นต่ำ373,831.78 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

ผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาที่เสนอ

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. นายไพศาล ชาติโสภณพันธ์

2. นายเฉลิม ปรีชาไพศาลจิต

3. นายสุทน กังวานรัตนกุล

4. นายแป้น พันระยะ

5. ..สุดารัตน์ ถนัดค้า

6. นายพินิจ ตั้งศิริวัฒนกุล

7. หจก.กำไรทองพาณิชย์

8. นายสมศักดิ์ สกุลสันติรัตน์

528,700.00

495,000.00

491,000.00

486,600.00

465,500.00

418,999.00

400,016.00

350,500.00

37,009.00

34,650.00

34,370.00

34,062.00

32,585.00

29,329.93

28,001.12

24,535.00

565,709.00

529,650.00

525,370.00

520,662.00

498,085.00

448,328.93

428,017.12

375,035.00

 

                    รายการที่ รถยกลากจูง ขนาด ตัน /HINO/พร้อมชุดยกROYAL หมายเลขทะเบียน 96-3506 ราคาประเมินขั้นต่ำ 280,373.83 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

ผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาที่เสนอ

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. ..สุดารัตน์ ถนัดค้า

2. นายวิเชษฐ สังข์ขาว

3. นายไพศาล ชาติโสภณพันธ์

4. นายสมศักดิ์ สกุลสันติรัตน์

5. นายพินิจ ตั้งศิริวัฒนกุล

365,500.00

332,300.00

300,000.00

293,415.00

285,999.00

25,585.00

23,261.00

21,000.00

20,539.05

20,019.93

391,085.00

355,561.00

321,000.00

313,954.05

306,018.93

 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการขายพัสดุประเภทรถเฉพาะกิจ จำนวนคัน โดยวิธีทอดตลาด

                    คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการเสนอราคาครั้งนี้ ราคาที่ผู้เสนอราคาสูงสุดของรถเฉพาะกิแต่ละรายการที่เสนอ มีความเหมาะสมและเสนอราคาสูงกว่าราคาประเมินขั้นต่ำ คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควร

ขายรถเฉพาะกิจให้ผู้เสนอราคาสูงสุด จำนวน รายดังนี้

 

รายการ/ยี่ห้อ

ผู้เสนอราคาสูงสุด

ราคาประเมินขั้นต่ำ

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ราคาที่เสนอสูงสุด

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เสนอสูงกว่าราคาประเมินขั้นต่ำ คิดเป็นร้อยละ

1. รถกระเช้า/ISUZU/

พร้อมกระเช้า/SIMON

หมายเลขทะเบียน93-2198

..สุดารัตน์ ถนัดค้า

392,523.36

,๑๕๕,๕๐๐.๐๐

197.37


 

2. รถบรรทุก/ISUZU/พร้อมเครน

HIAB/เครื่องปรับอากาศ/

สัญญาณไฟวับวาบ

หมายเลขทะเบียน90-8560

นายไพศาล ชาติโสภณพันธ์

373,831.78

๕๒๘,๗๐๐.๐๐

41.42


 

3. รถยกลากจูงขนาดตัน/

HINO/พร้อมชุดยกROYAL

หมายเลขทะเบียน96-3506

..สุดารัตน์ ถนัดค้า

๒๘๐,๓๗๓.๘๓

๓๖๕,๕๐๐.๐๐

30.36


 


 

จึงขอประกาศผลการเสนอราคาขายพัสดุประเภทรถเฉพาะกิจ จำนวน คัน โดยวิธีทอดตลาด

ที่ กพด.ข 2/55 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555 มาเพื่อทราบโดยทั่วกันและขอให้ผู้เสนอราคาสูงสุดของพัสดุ

แต่ละรายการ มาชำระค่าพัสดุและทำการขนย้ายพัสดุให้เสร็จสิ้นภายใน 15 (สิบห้า)วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

หากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนด การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะดำเนินการตามเงื่อนไขของประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดต่อไป


 

ประกาศ ณ วันที่ มีนาคม พ.. 2555


 


 

(นางดลพร แสงกิตติไพบูลย์)

รักษาการผู้อำนวยการกองพัสดุ


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 33 , ผู้ชมทั้งหมด : 7773

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย