การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการแข่งขันประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

122
15 พฤษภาคม 2556
การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการแข่งขันประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ป.41/55
  • วันที่ประกาศ:
    วันพุธ, 15 พฤษภาคม 2556
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2556

 

ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการแข่งขันประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจจับความเร็วยานพาหนะ จำนวน 6 ชุด

                ตามประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  เลขที่ กพด.ป.41/55  ลงวันที่  24 เมษายน  2555
 เรื่อง   การซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจจับความเร็วยานพาหนะ จำนวน  6 ชุด

 

               กำหนดการดำเนินการ  ดังนี้

ลำดับการดำเนินการวันที่/เดือน/ปี
 1 ขายเอกสาร 24-30 เมษายน 2555
 2ยื่นเอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยพร้อมวางหลักค้ำประกันซอง เป็นเงิน 1,575,000  บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ณ แผนกจัดหา  กองพัสดุ  การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเวลา 09.00  น.  ถึงเวลา  12.00 น. 11 พฤษภาคม  2555
 3แจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน 16 พฤษภาคม 2555
 4แข่งขันประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่เวลา  10.30  น.  ถึงเวลา  11.00 น.
 31 พฤษภาคม 2555
 5แจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคาให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่
ผู้ว่าการให้ความเห็นชอบ

 

              การทางพิเศษฯ มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการแข่งขันประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  31 พฤษภาคม 2555  จากเดิมตั้งแต่เวลา  10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. เปลี่ยนเป็นตั้งแต่เวลา14.30  น. ถึงเวลา 15.00 น.  สถานที่เสนอราคา  ณ บริษัท ไอ ซี เอ็น  ซีสเต็ม  จำกัด  เลขที่ 151  อาคารทีมหมู่ 12  ถนนนวลจันทร์  แขวงนวลจันทร์  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

  จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ  ณ  วันที่   15   พฤษภาคม  พ.ศ  2555

         นายณรงค์  เขียดเดช

          (นายณรงค์  เขียดเดช)
          รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร  ปฏิบัติการแทน
          ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 30 , ผู้ชมทั้งหมด : 7770

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย